Kvalitets - och kompetensutveckling

Konsultation – Jag har flera års erfarenhet av att vara sakkunnig på regional och nationell nivå inom den sociala barn- och ungdomsvården. Detta innebär att jag kan bistå med sakkunskap och vägledning kring det socialrättsliga regelverket och den tillämpning som därtill föreskrivits. Konsultationuppdraget skiljer sig från processinriktad handledning på det sättet att konsultationen i första hand avser sakfrågor och inte de mellanmänskliga processer som den traditionella handledningen tar sikte på.

 

Kvalitetsutveckling – Jag har hjälpt ett flertal kommuner med att ta fram rutiner och checklistor i syfte att skapa en rättssäker systematik i det dagliga arbetet. 

 

Jag tar också uppdrag som handläggare i ärenden som omfattas av jäv, eller där handläggare behöver förstärkt ärendehandledning/medhandläggare.

 

Jag genomför också LEX-Sarah utredningar/händelseanalyser.

 

Grupputveckling – Jag har genom åren arbetet med utveckling av grupper, oavsett om det är grupper som präglas av konflikter eller om det är ett välfungerande team som vill utvecklas ytterligare. Vi utformar tillsammans innehållet och målet med grupputvecklingen. Det kan röra sig om en dag eller en serie av tillfällen. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna